Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

AED w Siekowie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Siekowo

  • Łączna kwota inwestycji: 7 000,00 zł

Opis inwestycji