Żłobek i Dzienny Dom Seniora (Budowa, przebudowa, dostosowanie oraz wyposażenie dawnej sali wiejskiej w Błotnicy

2019

6 302 871,11 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap II wraz z przebudową sieci wodociągowej w Siekówku oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w Poświętnie

2023-2024

6 137 254,44 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Radomierz wzdłuż dr. pow. nr 3821P oraz budowa ścieżki rowerowej od m. Błotnica do m. Starkowo wzdłuż dr. pow. nr 3823P

2023-2024

5 040 185,76 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Solec Nowy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Solec nowy do miejscowości Nowa Wieś

2022-2023

4 465 341,12 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi od miejscowości Biskupice do miejscowości Sokołowice i remont drogi w miejscowości Biskupice

2022

3 493 765,43 zł

Zobacz inwestycję

Budowa boiska sportowego z zapleczem socjalnym w Buczu

2024

3 475 173,61 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w miejscowości Kluczewo

2023

3 217 585,29 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Kluczewskiej i ulicy Topolowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Przemęt

2022

1 489 376,45 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na siłownię wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt

2023

1 409 566,52 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie ulicy Spokojnej i Źródlanej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Solec

2022

1 376 546,37 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu ulicy Szkolnej i placu przed Szkołą w m. Przemęt

2023

1 229 481,60 zł

Zobacz inwestycję

Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

2020

1 155 707,44 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej ulicy Sportowej i połączenia z ulicą przy plaży wraz z budową kanalizacji deszczowej (wraz z wylotami do Jeziora Osłonińskiego) w miejscowości Osłonin

2020

1 126 322,71 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowejw miejscowości Sączkowo

2020

1 081 444,38 zł

Zobacz inwestycję

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze

2022

936 142,10 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Leśnej i Wąskiej w miejscowości Perkowo

2023

857 879,96 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja dla Powiatu Wolsztyńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Bucz

2019

834 982,80 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi gminnej od m. Poświętno do m. Sikorzyn wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym

2021

830 036,32 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś-Wieleń (dof. Gmina Przemęt)

2022

765 661,79 zł

Zobacz inwestycję

Rurociąg tłoczny Perkowo-Wieleń wraz z przepompownią ścieków (wydatki przed 2019r. -580 748,52zł.)

2018-2020

691 840,26 zł

Zobacz inwestycję

Budowa strażnicy OSP w Buczu wraz z utwardzeniem wokół

2018

657 391,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo

2021

622 054,88 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Akacjowej w miejscowości Kaszczor wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym

2022

593 675,49 zł

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika wraz z remontem części drogi wzdłuż planowanego chodnika w miejscowości Siekówko

2019

557 638,95 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi wewnętrznej ulicy Morenowej w m. Mochy

2022

549 587,19 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja elewacji wraz z dobudową komina i przebudową kotłowni w budynku mieszkalno-usługowym w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8

2020

526 494,25 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa dla OSP Kaszczor na dofinansowanie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

2021

500 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ul. Ogrodowej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Popowo Stare

2023

482 534,66 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Sosnowej) wraz z odwodnieniem powierzchniowym w m. Nowa Wieś

2023

452 184,90 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie ulicy Górnej w m. Wieleń wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym

2021

445 629,31 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej w m. Bucz

2022

434 628,62 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Podgórnej wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w miejscowości Nowa Wieś

2021

382 212,29 zł

Zobacz inwestycję

Renault Premium WUKO

2021-2024

374 381,70 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Hubowej w miejscowości Mochy

2023

355 819,20 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa (utwardzenie, budowa zjazdów, odwodnienia) drogi gminnej, dz. ewid. nr 254 w m. Poświętno gmina Przemęt

2020

353 133,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – etap II

2022

329 956,36 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica – etap I

2021

329 570,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie

2022

324 970,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Poprzecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w m. Kaszczor

2023

324 600,69 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kaszczor

2019-2023

308 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja SUW Sączkowo, SUW Poświętno, SUW Mochy (w trakcie prac, planowany termin ukończenia 29-02-2024), dof. Gmina Przemęt

2024

298 600,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Przemęt, ul. Zdrojowa (dof. Gmina Przemęt)

2023

271 502,95 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Radomierzu

2021

260 618,84 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi wewnętrznej (ulicy Wąskiej) w m. Błotnica

2023

256 713,09 zł

Zobacz inwestycję

Budowa wiaty garażowej wraz z utwardzeniem terenu na OŚ w Przemęcie (dof. Gmina Przemęt)

2024

254 561,32 zł

Zobacz inwestycję

Poprawa warunków funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie poprzez modernizację sali widowiskowej

2022

251 524,97 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Piaskowej i Końcowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Nowa Wieś

2022

248 159,63 zł

Zobacz inwestycję

Budowa linii kablowej nn 0,4kV oświetlenia ulicznego wraz z słupami oświetleniowymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 928/34, 928/26, 929/13, 930/14, 929/9, 931/1 w m. Kaszczor (Wieleń, ul. Brzoskwiniowa, ul. Północna, ul. Zachodnia, ul. Środkowa, ul. Południowa)

2024

247 735,40 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siekówko

2022

245 405,43 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Mochy

2019

236 283,00 zł

Zobacz inwestycję

Osłonin, plaża gminna

2019

225 002,02 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia przy 305

2021

220 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wieleń

2020-2021

198 384,54 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa ścieżki rowerowej Mochy-Nowa Wieś

2020

197 855,37 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie drogi ul. Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor

2019

193 809,99 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ul. Piaskowej w miejscowości Perkowo

2019

193 328,95 zł

Zobacz inwestycję

Budowa odcinka drogi gminnej ul. Jeziornej w miejscowości Przemęt

2022

188 783,48 zł

Zobacz inwestycję

Montaż zestawu fotowoltaicznego na budynku Urzędu Gminy w Przemęcie

2019-2023

187 086,20 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa budynku szkoły w m. Bucz z wydzieleniem 2 oddziałów przedszkolnych

2019

181 277,79 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Krótkiej wraz z odwodnieniem w miejscowości Błotnica

2020

170 158,63 zł

Zobacz inwestycję

VW Amarok oraz łódź z przyczepą dla OSP

2019

169 273,60 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika bezodpływowego w Sokołowicach

2020

168 783,60 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi na ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem na ul. Dębowej, ul. Podgórnej i ul. Lipowej w m. Mochy

2021-2023

166 790,57 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ul. Biała Góra w m. Przemęt

2019

166 334,13 zł

Zobacz inwestycję

Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Radomierzu wraz z infrastruktura towarzyszącą

2022

166 248,90 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Przemęt do m. Sączkowo

2024

165 700,73 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Bucz do m. Barchlin

2022

164 205,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali wiejskiej w Siekowie

2020

162 405,22 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Końcowej w miejscowości Mochy

2019

157 004,21 zł

Zobacz inwestycję

Remont wraz z przystosowaniem i przebudową istniejących pomieszczeń szatniowo-sanitarnych i wykonaniem elewacji ściany frontowej

2021

156 653,68 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej w Wieleniu na ul.Letniskowa, ul.Jaworowa, ul. Lechitów (dof. Gmina Przemęt)

2022

150 207,14 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja sali w budynku Szkoły Podstawowej w Mochach

2020

149 567,95 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Osłonin na ul. Malwowej, ul.Czereśniowej, ul.Wiśniowej i ul.Krańcowej (dof. Gmina Przemęt)

2022

136 850,98 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie trasu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym w Mochach

2021

136 645,02 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Słonecznej w Mochach wraz z odwodnieniem

2019

136 413,06 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa i budowa obiektów na plaży gminnej w Osłoninie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2020

134 698,09 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie placu przy ul. Zachodniej na plac zabaw i miejsca rekreacji w m. Kaszczor

2022-2023

134 096,90 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja fotowoltaiczna dla SUW w Sączkowie (dof. Gmina Przemęt)

2022

129 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie terenu Placu Pielgrzyma w miejscowości Wieleń

2020

129 665,16 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie podłogi na sali wiejskiej w Kluczewie

2020

128 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3820P od m. Sączkowo do m. Bucz

2024

127 292,60 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Barchlin (budowa altany ogrodowej)

2022

127 093,74 zł

Zobacz inwestycję

Remont stołówki i kuchni w szkole podstawowej w Przemęcie

2023

126 306,73 zł

Zobacz inwestycję

Remont zaplecza szatniowo-sanitarnego w ramach programu „Szatnia na medal”

2020

124 416,78 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Zakątek (droga gminna wewnętrzna) wraz ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Kaszczor

2022

110 689,79 zł

Zobacz inwestycję

Dotacje celowa dla OSP Kluczewo na zakup samochodu strażacki

2020

110 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Renault Master (dof. Gmina Przemęt)

2022

110 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa odcinka ul. Spacerowej ze zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym w m. Osłonin

2021

109 903,27 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi gminnej w miejscowości Bucz Dębina

2019

108 855,00 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie

2022

107 394,33 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Solec

2022

107 126,50 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja w ramach projektu „Posiłek w domu i w szkole” na remont stołówki w szkole

2022

100 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Ciągnik rolniczy New Holland Boomer

2021

99 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Perkowo-Przemęt

2020

98 472,04 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w m. Bucz Nowy

2023

95 649,27 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekówko (nakłady inwestycyjne)

2019-2023

94 585,96 zł

Zobacz inwestycję

Doświetlenie 3 przejść dla pieszych

2023

94 337,68 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Popowo Stare (łącznik Akacjowa – Szkolna)

2020

91 811,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia na ul. Kasztelańskiej

2023

89 848,74 zł

Zobacz inwestycję

Toyota Proace

2018-2021

86 033,23 zł

Zobacz inwestycję

Dotacje celowa dla OSP Solec na zakup samochodu strażackiego

2020

86 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Minikoparka Bobcat (wykup z leasingu)

2020

82 756,45 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż pieca (olej opałowy) w sali wiejskiej w Starkowie

2023

79 641,20 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy Przedszolu Samorządowym w Przemęcie

2023

79 399,99 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa budynku oświatowego w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe

2020

79 397,22 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia w m. Mochy (ul. Morenowa, oświetlenie przy 305)

2022

78 485,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wieleń (plac zabaw + siłownia zewnętrzna)

2021

76 779,41 zł

Zobacz inwestycję

Toyota Proace (leasing 2019-2020 to kwota 21 269,99zł.)

2020

75 351,08 zł

Zobacz inwestycję

Utworzenie Klubu „Senior +” wraz z wyposażeniem

2019

72 174,29 zł

Zobacz inwestycję

Projekt na dostosowanie istniejącego budynku do aktualnych warunków technicznych oraz rozbudowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie w m. Bucz wraz z projektem zamiennym

2019-2022

71 253,75 zł

Zobacz inwestycję

Remont dachu na Żłobku

2023

70 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Nowa Wieś na cele rekreacyjno – sportowe

2018

69 107,21 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń (osiedle)

2020

68 019,00 zł

Zobacz inwestycję

Citroen Jumper

2020

67 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Perkowo – wyposażenie placu zabaw oraz budowa wiaty rekreacyjnej

2021

66 754,50 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ul. Krótkiej w m. Popowo Stare

2019

66 404,01 zł

Zobacz inwestycję

Remont ścieżki rowerowej na ulicy Klasztornej w Przemęcie

2020

66 229,84 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w m. Osłonin – budowa wjazdu do strażnicy

2020

64 308,09 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia (dołożono 4 oprawy)

2020

62 077,26 zł

Zobacz inwestycję

Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w m. Starkowo

2022

61 112,55 zł

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja sali wiejskiej w miejscowości Kaszczor

2019-2020

61 081,05 zł

Zobacz inwestycję

Zakup łodzi motorowej z wyposażeniem do OSP Osłonin

2021

60 233,10 zł

Zobacz inwestycję

Zamiatarka Marathon (dof. Gmina Przemęt)

2023

60 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kluczewo poprzez utworzenia zielonego przystanku

2022

59 933,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika w Kluczewie przy ul. Szkolnej w kierunku m. Borek

2020

57 277,04 zł

Zobacz inwestycję

Remont wejsćia do GCKiB i tarasu

2023

57 264,29 zł

Zobacz inwestycję

Doświetlenie przejść dla pieszych (Kasztelańska i Jagiellońska)

2020

56 966,62 zł

Zobacz inwestycję

Pojazd elektryczny LTV Selvo Cargo (dof. Gmina Przemęt)

2022

56 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia (dołożenie opraw i wymiana opraw ul. Wolsztyńska)

2021

55 364,10 zł

Zobacz inwestycję

Budowa drogi gminnej z odwodnieniem powierzchniowym w m. Sączkowo

2022

54 735,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana kotła C.O. w kotłowni budynku mieszkalno-usługowego w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 6 i 8

2020

54 637,95 zł

Zobacz inwestycję

Budowa otwartej siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare

2021

54 554,64 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja przepompowni ścieków w Nowej Wsi przy ul.Spokojnej

2022

53 200,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia ul. Słoneczna i Zdrojowa

2020

52 704,87 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie ogrodzenia przy budynku Dom Dziennego Pobytu i Żłobka w miejscowości Błotnica

2022

50 379,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż platformy osobowej do budynku UG Przemęt

2019

49 576,55 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Łąkowej (nawiezienie tłucznia – pobocze, odnowienie rowu melioracyjnego)

2022

49 200,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa placu zabaw w miejscowości Radomierz

2021

46 740,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego w Olejnicy

2019-2022

46 323,58 zł

Zobacz inwestycję

Sporządzenie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siekówko

2019

46 002,00 zł

Zobacz inwestycję

Oświetlenie uliczne w miejscowości Błotnica

2023

45 824,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana pokrycia dachowego na części modułowej Przedszkola samorządowego w Buczu

2022

44 722,90 zł

Zobacz inwestycję

Zakup materiałów na budowę dróg gminnych w m. Bucz (kostka brukowa)

2019

44 099,78 zł

Zobacz inwestycję

Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi gminnej ul. Spokojnej w miejscowości Nowa Wieś

2022

43 911,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana pieca c.o. w budynku Przedszkola w Siekowie

2019

43 800,00 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja przepompowni ścieków P6 w Przemęcie

2021

43 050,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont dachu na DDP

2022

43 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia na ul. Starkowskiej i ul. Zdrojowej w miejscowościPrzemęt

2020

42 914,70 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja przepompowni ścieków P4 w Przemęcie przy ul. Jagiellońskiej

2023

42 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Monitoring obiektów SUW Sączkowo, SUW Poświętno, SUW Wieleń

2019

42 350,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barchlin (ul. Parkowa)

2022

42 244,87 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej drogi ulicy Starkowskiej w miejscowości Starkowo

2022

41 938,78 zł

Zobacz inwestycję

Rowerki wodne

2020

41 795,40 zł

Zobacz inwestycję

Dobudowa pomieszczenia pomocniczego do sali wiejskiej w Sokołowicach

2023-2024

39 918,67 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana pokrycia dachowego na budynku małej sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś

2021

39 366,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na pracownię audiowizualną wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Przemęcie – dokumentacja projektowa

2022

38 745,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej – budowa placu zabaw w miejscowości Siekówko

2021

38 665,70 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie usługi oświetleniowej w m. Solec Nowy

2022

38 659,32 zł

Zobacz inwestycję

Posypywarka soli i piasku

2020

38 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Grzybowej i ul. Wąskiej w miejscowości Mochy

2023

37 510,00 zł

Zobacz inwestycję

Koncepcja zagospodarowania terenu z UG Przemęt

2023

36 777,00 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja Remizy Strażackiej w Barchlinie

2022

36 530,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w miejscowości Solec

2021

36 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Nakłady inwestycyjne związane z rurociągiem Olejnica-Osłonin, dokumentacja projektowa

2021-2023

35 841,90 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Mochy (ul. Kręta, 3 Maja, Rzeczna)

2021

35 055,00 zł

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja budynku biura PPK i OSP i wykonanie nowej elewacji

2021-2022

35 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja dachu budynku Przedszkola w Nowej Wsi

2023

34 700,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń ul. Spacerowa

2022

34 604,82 zł

Zobacz inwestycję

Bramki, bramki z siatką wraz z montażem i pozostałym doposażeniem Orlika

2023

34 441,38 zł

Zobacz inwestycję

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec

2023

33 789,67 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie instalacji C.O. na sali wiejskiej w Solcu Nowym

2020-2021

33 535,42 zł

Zobacz inwestycję

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej

2019

32 638,05 zł

Zobacz inwestycję

Stacja obsługi Camper Wieleń

2022

32 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania parku przy pałacu w Buczu

2024

31 928,50 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemęcie

2020-2023

31 493,98 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie dokumentacji budowlanej na toalety w budynku sali wiejskiej

2024

31 488,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Mochach

2022

31 435,00 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku OSP w Perkowie

2021

31 119,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Stawnej

2021

30 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie ul. Zdrojowej

2020

30 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Rekultywacja wysypiska śmieci

30 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleń

2019

29 358,88 zł

Zobacz inwestycję

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Biskupice

2021

29 105,70 zł

Zobacz inwestycję

Ogrodzenie placu zabaw

2023

28 675,00 zł

Zobacz inwestycję

Instalacja wodociągowa, przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi HP-245

2022

28 043,99 zł

Zobacz inwestycję

Prace remontowe w budynku sali wiejskiej w miejscowości Siekowo (inwentaryzacja sali, zakup materiałów elektrycznych i hydraulicznych)

2021

27 944,89 zł

Zobacz inwestycję

Prace remontowe budynku sali wiejskiej

2019

27 904,00 zł

Zobacz inwestycję

Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Polnej w miejscowości Radomierz

2023

27 675,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Perkowo

2021

27 599,97 zł

Zobacz inwestycję

Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Radomierz

2021

27 599,97 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie pobocza gminnego przy kościele w miejscowości Bucz

2022

27 102,78 zł

Zobacz inwestycję

Montaż piłkochwytów na boisku sportowym w Kaszczorze

2020

27 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup pieca CO V klasy do budynku Szkolno-Przedszkolnego w Starkowie

2021

27 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Krętej w miejscowości Kaszczor

2023

26 998,50 zł

Zobacz inwestycję

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego w miejscowości Radomierz

2022

26 959,14 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa chłodni w budynku sali wiejskiej w miejscowości Górsko

2021

26 119,00 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie drogi dojazdowej do sali wiejskiej w miejscowości Barchlin

2021

25 965,30 zł

Zobacz inwestycję

Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Osłonin

2020

25 948,58 zł

Zobacz inwestycję

Remont świetlicy wiejskiej w Borku

2021

25 800,00 zł

Zobacz inwestycję

Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę drogi ul. Topolowej w miejscowości Osłonin

2023

25 280,89 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Leśnej oraz fragmencie ulicy Szkolnej

2019

25 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja celowa na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo – gaśniczego OSP Mochy

2020

25 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie terenu gminnego przy budynku oświatowym

2021

24 999,90 zł

Zobacz inwestycję

Budowa pumptracka wraz z obiektami małej architektury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Przemęt (dokumentacja projektowa)

2022

24 985,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie projektu koncepcyjnego na przebudowę budynku mieszkalnego w Mochach przy ul. Wolsztyńskiej 2 z jednoczesną zmianą sposobu użytkowania na Środowiskowy Dom Samopomocy jako funkcji podstawowej

2019

24 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa łazienki w budynku Przedszkola Samorządowego w Siekowie

2021

23 902,50 zł

Zobacz inwestycję

Prace remontowe budynku sali wiejskiej w miejscowości Siekówko (dach na małej sali)

2022

23 655,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup piłkochwytów na stadion w m. Mochy

2023

23 010,84 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana pokrycia na dachu budynku Przedszkola Samorządowego w Mochach

2021

22 800,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont dachu na budynku OSP Perkowo

2023

22 572,70 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż pieca CO-5 klasy w sali wiejskiej w Kluczewie

2019

22 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont kontenera sanitarnego na stadionie w Starkowie

2021

22 385,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa placu przy sali wiejskiej i remizie strażackiej oraz wyłożenie placu kostką

2019

22 373,70 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Działkowa, ul. Górna, ul. Dolna

2021

22 318,90 zł

Zobacz inwestycję

Remont tarasu i wejścia głównego do sali wiejskiej w Sączkowie

2020

22 288,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wyposażenia do kuchni w sali wiejskiej

2020

22 232,89 zł

Zobacz inwestycję

Prace remontowe w budynku sali wiejskiej w miejscowości Perkowo

2020-2022

22 191,63 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Górsko

2020

22 119,00 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie drogi gminnej w m. Kluczewo

2022

22 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym na plaży w miejscowości Osłonin

2021

21 581,40 zł

Zobacz inwestycję

Kocioł c.o. – budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radomierzu

2021

21 499,17 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja na zakup i montaż garażu blaszanego dla OSP Błotnica

2023

21 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Radomierz – ogrodzenie placu zabaw oraz dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej

2021

21 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż klimatyzacji – mała salka na sali wiejskiej w Radomierzu

2022

20 996,10 zł

Zobacz inwestycję

Malowanie sali, sufit systemowy

2019

20 896,60 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w miejscowości Solec

2021

20 859,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Mochach

2020

20 784,00 zł

Zobacz inwestycję

Narzędzia wyposażenia stanowiska pracy (finansowanie z PUP Wolsztyn)

2022

20 325,20 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika na Powstańców Wlkp. 1

2023

20 258,48 zł

Zobacz inwestycję

Renowacja studni kanalizacyjnych w miejscowości Perkowo

2023

20 207,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i dostawa kontenera sanitarnego

2018

20 172,00 zł

Zobacz inwestycję

Doświetlenie przejścia dla pieszych

2020

20 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Opracowanie projektu koncepcyjnego przebudowy budynku dawnego przedszkola oraz budynku gospodarczego w Kaszczorze przy ul. Sportowej na cele Centrum Integracji Społecznej i Kulturalnej

2020

20 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont odcinka drogi gminnej w m. Górsko

2019

19 894,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup materiałów na remont tarasu przy sali wiejskiej w m. Borek + wykonanie tarasu

2022-2023

19 870,00 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie drogi do leśniczówki i na Kaszczor

2022

19 680,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie klimatyzacji na sali wiejskiej w Solcu Nowym

2022

19 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont sali wiejskiej w miejscowości Siekówko (sufit)

2019

19 278,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont WC/ woda na boisku w Przemęcie (hydrofor, przyłącze i wykonanie)

2022

19 260,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont mostu drewnianego

2023

19 200,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie odwodnienia drogi w Buczu Nowym (projekt)

2020

19 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Dębowej w miejscowości Nowa Wieś

2023

18 942,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż żurawi z wyciągarką OŚ w miejscowości Wieleń

2023

18 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont sali w m. Mochy (malowanie, remont podłogi)

2023

18 590,64 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Przemęt, ul. Jeziorna

2019

18 577,38 zł

Zobacz inwestycję

Sporządzenie projektu budowlanego dot. budowy drogi ul. Nowej w Perkowie

2023

18 573,00 zł

Zobacz inwestycję

Odnowienie elewacji zewnętrznej sali w Poświętnie

2019

18 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup umundurowania dla OSP Przemęt

2022

18 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Kosiarka bijakowa

2022

18 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont utwardzenia terenu przy sali wiejskiej w Sączkowie

2022

17 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Szkoły Podstawowej w Przemęcie

2022

16 856,40 zł

Zobacz inwestycję

Montaż filtra do uzdatniania wody w budynku szatniowo-socjalnym na stadionie w m. Mochy

2021

16 666,50 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kluczewo polegająca na utwardzeniu odcinka pobocza

2020

16 531,20 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wyposażenia do sali wiejskiej – zakup krzeseł (80 szt.)

2023

16 320,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowy drogi dojazdowej, działka o nr ewidencyjnym 63/5 w miejscowości Błotnica

2019

16 066,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie dokumentacji na budowę boiska wielofunkcyjnego syntetycznego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

2019

16 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie elewacji sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice

2021

16 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie terenu gminnego przy kościele w Buczu (kostka)

2020

15 972,98 zł

Zobacz inwestycję

Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi gminnej ulicy Akacjowej w miejscowości Bucz

2022

15 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Barchlin (zakup plandek na altanę ogrodową)

2023

15 867,00 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie tłuczniem dróg gminnych w miejscowości Mochy

2020

15 770,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec

2021

15 744,00 zł

Zobacz inwestycję

Położenie płytek na tarasie przy sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś

2023

15 600,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie ogrodzenia boiska w m. Górsko (piłkochwyty)

2020

15 492,00 zł

Zobacz inwestycję

Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw: stożek i chwytak

2024

15 180,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Wieleń (utwardzenie terenu pod przyszłą altanę)

2022

15 129,00 zł

Zobacz inwestycję

System powiadamiania ratunkowego w Mochach

2023

15 129,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie sufitu podwieszanego na sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

2022

15 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Malowanie pomieszczeń sali wiejskiej w miejscowości Poświętno

2019

15 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie usługi oświetleniowej w miejscowości Siekowo

2019

15 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont pomieszczenia siłowni w sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś

2022

14 998,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż klimatyzacji w budynku Przedszkola Samorządowego w Buczu

2020

14 914,98 zł

Zobacz inwestycję

Montaż piłkochwytów na placu zabaw w miejscowości Biskupice

2020-2023

14 800,68 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare

2020

14 793,68 zł

Zobacz inwestycję

Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie gminnym w miejscowości Siekówko

2023

14 774,15 zł

Zobacz inwestycję

Renowacja mebli kuchennych w Sali wiejskiej w Nowej Wsi

2020

14 544,00 zł

Zobacz inwestycję

Utrzymanie boiska wraz z infrastrukturą w miejscowości Starkowo

2021

14 499,82 zł

Zobacz inwestycję

Montaż pieca CO w budynku OSP Perkowo

2021

14 200,35 zł

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Gwiaździstej w miejscowości Osłonin

2020

14 181,90 zł

Zobacz inwestycję

Remont strażnicy OSP

2023

13 800,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana okien wraz z zabudową na sali wiejskiej w Starkowie

2019-2020

13 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Perkowie

2022

13 469,50 zł

Zobacz inwestycję

Dokumentacja budowlana na przebudowę budynku Urzędu Gminy w Przemęcie (koncepcja)

2022

13 110,00 zł

Zobacz inwestycję

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (m.in.: ul. Łąkowa, ul. Przemęcka, ul. Okrężna, skrzyżowanie ul. Okrężnej i Dworcowej, ul. Sosnowa, ul. Dworcowa)

2023

13 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Bramownica remiza OSP

2022

13 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice (stół roboczy kuchenny, sprzęt gosp. dom.)

2021

12 960,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup kosiarki samojezdnej

2020

12 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Siekowo (zakup tłucznia)

2021

12 817,58 zł

Zobacz inwestycję

Zakup kostki na utwardzenie gminnego terenu w Barchlinie

2020

12 768,29 zł

Zobacz inwestycję

Montaż bramek i piłkochwytków

2022

12 560,80 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie projektu budowlanego na drogę do cmentarza

2021

12 469,58 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa budynku kotłowni przy Przedszkolu Samorządowym w Przemęcie wraz z wymianą pieca (dokumentacja projektowa)

2023

12 300,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana instalacji elektrycznej na sali wiejskiej w miejscowości Siekówko

2020

12 300,00 zł

Zobacz inwestycję

Rębak

2020

12 195,12 zł

Zobacz inwestycję

Zamontowano monitoring na budynku Urzędu Gminy w Przemęcie

2022

12 072,45 zł

Zobacz inwestycję

Remont kuchni w sali wiejskiej w Nowej Wsi

2020

12 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa wejścia do budynku sali wiejskiej

2023

11 875,65 zł

Zobacz inwestycję

Zamontowanie monitoringu przy budynku DDP i Żłobka Błotnicy

2022

11 691,15 zł

Zobacz inwestycję

Sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę/przebudowę remizy OSP w Siekowie

2020

11 670,00 zł

Zobacz inwestycję

Uzupełnienie oświetlenia w m. Bucz

2022

11 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Dostawa i montaż znaków aktywnych na przejściu dla pieszych w m. Kluczewo

2022

11 476,50 zł

Zobacz inwestycję

Montaż oświetlenia na stadionie w Przemęcie

2023

11 250,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż pochłaniacza do kuchni

2020

11 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont zaplecza w sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy

2022

11 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont „Ptasiej Budki”

2021

11 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wiata przystankowa

2023

10 713,30 zł

Zobacz inwestycję

Dostawa pieca konwekcyjnego

2022

10 538,64 zł

Zobacz inwestycję

Zakup kosiarki traktorowej

2021

10 399,00 zł

Zobacz inwestycję

Dmuchawa bocznokanałowa SUW Sączkowo

2019

10 398,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie oświetlenia na placu przy stawie w miejscowości Przemęt

2020

10 258,20 zł

Zobacz inwestycję

Przygotowanie dokumentacji na obiekt usług społecznych w miejscowości Nowa Wieś

2021

10 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana ogrodzenia terenu przy sali wiejskiej w miejscowości Siekowo

2021

10 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie drzwi zewnętrznych do sali wiejskiej w miejscowości Siekówko

2023

10 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont dachu na sanitariatach i remizie OSP na Sali wiejskiej w m. Starkowo

2021

10 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

2024

10 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana 3 szt. okien na sali wiejskiej

2020

9 540,00 zł

Zobacz inwestycję

Malowanie pomieszczenia świetlicy w sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś

2022

9 350,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno -użytkowego budynku w Siekówku na potrzeby programu „Centra opiekuńczo mieszkalne”

2019

9 300,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż okapu gastronomicznego do kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

2020

9 135,00 zł

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie w miejscowości Starkowo

2022

9 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy

2019

9 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie chodnika wokół budynku Przedszkola w Siekowie

2021

8 794,50 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Biskupice

2019

8 730,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup materiałów niezbędnych do wykonania podbitki dachowej nad tarasem przy sali wiejskiej

2023

8 707,90 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wiaty przystankowej do m. Siekówko

2020

8 266,00 zł

Zobacz inwestycję

AED w Kaszczorze

2023

8 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana drzwi wejściowych bocznych do sali wiejskiej w Sączkowie wraz z remontem progu wejściowego

2020

7 999,99 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie dokumentacji budowlanej doświetlenia przejścia dla pieszych na ulicy Pod Lipami w m. Kaszczor

2022

7 995,00 zł

Zobacz inwestycję

AED na budynku Urzędu Gminy Przemęt

2023

7 940,00 zł

Zobacz inwestycję

Naprawa i wymiana instalacji elektrycznej w sali wiejskiej w miejscowości Perkowo

2020

7 934,73 zł

Zobacz inwestycję

Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Zdrojowej, Starkowskiej, Jagiellońskiej w m. Przemęt

2020

7 626,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup AED

2021

7 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie tłuczniem ul. Podgórnej, Górnej, Przyjeziornej, Łąkowej i Polnej

2021

7 226,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont dachu na sali wiejskiej

2020

7 200,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Radomierz

2020

7 077,42 zł

Zobacz inwestycję

Zakup defibrylatora AED

2023

7 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup defibrylatora do miejscowości Siekowo

7 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie blatów na stoły do sali wiejskiej w Solcu

2020

7 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Projekt dot. budowy oświetlenia ulicznego ul. Spokojna, Okrężna, Dojazdowa, Plażowa

2023

7 000,00 zł

Zobacz inwestycję

AED w Siekowie

2023

7 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup garażu blaszanego do miejscowości Barchlin

2020

6 849,99 zł

Zobacz inwestycję

Zakup materiałów do zagospodarowania terenu gminnego przy sali wiejskiej

2023

6 701,00 zł

Zobacz inwestycję

Kuchnia zaplecze (remont)

2021

6 698,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż nowych drzwi wejściowych do budynku sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

2021

6 642,00 zł

Zobacz inwestycję

Doposażenie placu zabaw w m. Górsko (huśtawka)

2023

6 629,70 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie podłogi wraz z czyszczeniem i pielęgnacją na sali wiejskiej

2020

6 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w kierunku Wilkowa

2023

6 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie stołów stanowiących wyposażenie sali wiejskiej w m. Borek

2021

6 465,00 zł

Zobacz inwestycję

Konserwacja budynku sali wiejskiej w Sączkowie

2022

6 418,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie elewacji części sali wiejskiej w m. Radomierz

2019

6 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż monitoringu na plaży

2021

6 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie ogrodzenia i piłkochwytów przy sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

2020

5 800,68 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja łazienki w remizie OSP Przemęt

2022

5 787,48 zł

Zobacz inwestycję

Zakup oraz dostawa rolet plandekowych do wiaty rekreacyjnej w miejscowości Kaszczor

2020

5 592,99 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego do sali wiejskiej w m. Borek

2021

5 535,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup nagłośnienia do sali wiejskiej

2019

5 464,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup szafy chłodniczej zapleczowej do sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

2020

5 302,00 zł

Zobacz inwestycję

Piaskarka

2021

5 203,25 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie schodów z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy sali wiejskiej w Perkowie

2022

5 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Garaż blaszany w Solcu

2019

5 000,00 zł

Zobacz inwestycję

System powiadamiania ratunkowego w Starkowie

2023

5 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w miejscowości Poświętno (zakup krzeseł)

2020

4 995,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup szafy do zaplecza kuchennego

2022

4 950,00 zł

Zobacz inwestycję

Pług do śniegu

2021

4 878,05 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wyposażenia dla OSP Kluczewo

2020

4 858,50 zł

Zobacz inwestycję

Prace elektryczne w sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

2022

4 800,00 zł

Zobacz inwestycję

Dostawa i montaż ogrodzenia stadionu w Mochach

2021

4 700,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie blatów na stoły stanowiące wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Barchlin

2020-2021

4 590,00 zł

Zobacz inwestycję

Prace remontowe budynku sali wiejskiej w Sączkowie (malowanie korytarza, remont schodów)

2020

4 480,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu gminnego na boisko do gry w piłkę plażową w miejscowości Bucz

2020

4 389,63 zł

Zobacz inwestycję

Zakup i montaż zewnętrznych rolet okiennych na sali wiejskiej w m. Biskupice

2019

4 306,23 zł

Zobacz inwestycję

Zakup zmywarki przemysłowej do kuchni sali wiejskiej

2019

4 299,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż monitoringu terenu przy sali wiejskiej w Perkowie

2019

4 275,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w miejscowości Siekówko (bojler wraz z osprzętem)

2022

4 250,00 zł

Zobacz inwestycję

Odnowienie podbitki dachowej i podłogi na sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

2020

4 132,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup tłucznia do utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Osłonin

2020

4 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana schodów do budynku remizy OSP w Perkowie

2022

4 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont posadzki w remizie strażackiej w Sączkowie

2022

4 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenów zielonych przy sali wiejskiej w miejscowości Siekówko

2019

4 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wiaty przystankowej

2019

4 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Monitoring terenu przy sali – centrum społeczno – kulturalno – sportowego w Barchlinie

2020

3 999,96 zł

Zobacz inwestycję

Odnowienie elewacji na części budynku sali wiejskiej oraz odmalowanie korytarza w budynku sali wiejskiej w miejscowości Sączkowo

2020

3 989,00 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie dokumentacji na przebudowę istniejących zjazdów z drogi powiatowej nr 3818P z działki nr 115/5 (sala wiejska) w m. Kluczewo

2023

3 936,00 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie drogi ulicy Jeziornej

2019

3 900,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa/ odbudowa przepustu

3 690,00 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego w miejscowości Osłonin (wykonanie dokumentacji projektowej dot. ulicy Sosnowej)

2020

3 567,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”

2022

3 548,82 zł

Zobacz inwestycję

Zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni do kuchni w sali wiejskiej

2019

3 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wyposażenia – piły dla OSP Starkowo

2021

3 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Montaż monitoringu na terenie gminnym przy sali wiejskiej

2019

3 180,00 zł

Zobacz inwestycję

Naprawa piłkochwytów przy korcie tenisowym w Solcu Nowym

2019

3 100,00 zł

Zobacz inwestycję

System powiadamiania ratunkowego w Solcu

2023

3 023,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup oraz dostawa garażu blaszanego na teren przy budynku OSP w miejscowości Bucz

2020

3 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup bramki meczowej przestawnej na boisko do miejscowości Starkowo

2021

3 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Naprawa instalacji elektrycznej na placu gminnym przy remizie w miejscowości Nowa Wieś

2020

2 999,97 zł

Zobacz inwestycję

Zakup krzeseł do sali wiejskiej w m. Borek

2022

2 868,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup materiałów budowlanych na remont korytarza w sali wiejskiej w Buczu

2020

2 796,21 zł

Zobacz inwestycję

Zakup kuchenki gazowej do kuchni w sali wiejskiej w Poświętnie

2020

2 750,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana bramy budynku remizy OSP Perkowo

2019

2 700,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Barchlin elementami małej architektury

2021

2 651,00 zł

Zobacz inwestycję

Malowanie kuchni znajdującej się na sali wiejskiej w Siekówku

2020

2 591,49 zł

Zobacz inwestycję

Montaż pokrycia dachowego na altanie ogrodowej znajdującej na boisku w miejscowości Biskupice

2021

2 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup szafki zewnętrznej na defibrylator w m. Starkowo

2020

2 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali wiejskiej w Solcu

2020

2 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Wydzielenie pomieszczenia w sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy

2022

2 499,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w miejscowości Biskupice

2021

2 422,01 zł

Zobacz inwestycję

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku świetlicy wiejskiej

2020

2 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie plaży (zakup piasku)

2021

2 400,00 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w miejscowości Osłonin

2023

2 340,00 zł

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w miejscowości Siekówko (kosz na śmieci + 2 ławki)

2022

2 221,59 zł

Zobacz inwestycję

Utwardzenie terenu pod altaną ogrodową w miejscowości Biskupice

2019

2 200,00 zł

Zobacz inwestycję

Prace remontowe na terenie „Zielonej Doliny”

2022

2 200,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont stołów

2019

2 200,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup kosiarki

2020

2 100,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont kuchni w sali wiejskiej

2021

2 049,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup odkurzacza ogrodowego (dmuchawy do liści)

2023

2 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja na zadanie pn. Budowa ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Kaszczor

2023

2 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Wymiana drzwi do kotłowni przy sali wiejskiej w Siekowie

2020

2 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wyposażenia sportowego i zabawowego

2020

2 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Remont dachu sali wiejskiej w m. Borek

2021

1 955,70 zł

Zobacz inwestycję

Konserwacja podłogi w sali wiejskiej w miejscowości Sączkowo

2022

1 600,00 zł

Zobacz inwestycję

Konserwacja pokrycia dachowego na sali wiejskiej w miejscowości Barchlin

2020

1 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Prace remontowe w małej salce sali wiejskiej miejscowości Radomierz

2019

1 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Barierki ochronne

2020

1 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Czyszczenie oczka wodnego na terenie gminnym w Starkowie (rekultywacja stawu)

2020

1 500,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup grzejników elektrycznych do sali wiejskiej

2019

1 499,99 zł

Zobacz inwestycję

Dotacja dla OSP na zakup motopompy

2022

1 480,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup rolet wewnętrznych na okna w sali wiejskiej

2023

1 274,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup materiałów przeznaczonych na remont remizy OSP

2020

1 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Zakup wyposażenia do kuchni do sali wiejskiej w miejscowości Barchlin

2020

999,01 zł

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Topolowej (droga gminna wewnętrzna) w m. Osłonin

2024

0,00 zł

Zobacz inwestycję
431

Tyle dużych inwestycji zrealizowaliśmy dla Was

71 506 729,44 zł

To łączny koszt zrealizowanych inwestycji

36 956 277,86 zł

To łączna kwota pozyskanych dofinansowań

Wszystkie inwestycje